Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Služby

Programy pro zvýšení zaměstnanosti

 • Pracovní agentura RUBIKON
 • Poskytuje služby pracovního poradenství a zprostředkování zaměstnání. Pomáháme lidem se záznamem v rejstříku trestů nalézt zaměstnání. Naši klienti mohou získat větší přehled o nabídce pracovních příležitostí, konzultovat zpracování životopisu a motivačního dopisu, připravit se na pracovní pohovor a naučit se před zaměstnavatelem mluvit o své trestní minulosti. Klientům dále nabízíme odbornou asistenci při hledání práce a zprostředkování volných pracovních míst. Nedílnou součástí činnosti Pracovní agentury RUBIKON je aktivní vyhledávání vhodných zaměstnavatelů a spolupráce s nimi. Pracovní agentura nabízí zaměstnavatelům bezplatnou službu výběru a prověření uchazeče na místo, které chce zaměstnavatel obsadit.

  Pracovní agenturu RUBIKON můžete navštívit v Praze,
  Kutné Hoře a Kolíně.

 • Reintegrační mentoring
 • Cílem služby Reintegrační mentoring je pomáhat osobám s kriminální minulostí v jejich akutní náročné životní situaci, kdy je potřeba rychlé sociální stabilizace a následné napojení na pracovní a dluhové poradenství v RUBIKON Centru. Mentoři jsou vyškolení laici, kteří během dlouhodobé spolupráce s klienty představují výraznou psychickou podporu a pomoc zejména pro osoby řešící otázky návratu na svobodu po pobytu ve vězení. Spolupráce mezi mentorem a klientem se zakládá na neformálním vztahu a klient tak může, vedle pomoci v otázkách zaměstnání, zadluženosti a bydlení, využít také osobní doprovody na úřady a nejrůznější instituce, nebo zprostředkování kontaktu na další služby a odborníky. Několik z našich mentorů jsou naši bývalí klienti, kteří se postavili na vlastní nohy, zapojili se zpět do plnohodnotného pracovního i sociálního života a překročili tak svůj osobní Rubikon. Tato praxe se nám velmi osvědčuje neboť podobná životní zkušenost mentorům s trestní minulostí umožňuje lépe porozumět situaci nových klientů, dokáží je efektivně motivovat a být jim „živým“ příkladem a vzorem. Vycházíme jednak z principu tzv. expert by experience a jednak z cíle RUBIKON Centra co nejvíce do našich aktivit zapojovat i naše klienty. Dbáme na kvalitu všech poskytovaných služeb, takže i naši mentoři musí absolvovat školení a v jeho závěru úspěšně složit mentorské zkoušky.

  Tuto službu nabízíme v Praze, Středočeském a Karlovarském kraji.

 • Vězeňské programy
 • Motivační program ZZ

  Jedná se o skupinový program, jehož cílem je rozvíjet pozitivní stránky a sociální dovednosti klientů potřebné pro úspěšné zvládnutí návratu na svobodu a na trh práce. Kurz má interaktivní podobu a důraz je kladen na osvojování si praktických dovedností formou hraných rolí a dalších forem skupinové práce. V rámci prevence recidivy jsou klienti seznamováni se způsoby strukturovaného řešení problémů a mezilidských konfliktů. Učí se jak zvládat zlost a jak se vyrovnat s delikventní minulostí. V další části programu získávají znalosti, jež zvyšují jejich šance při získávání a udržení zaměstnání. Jedná se o pomoc při sestavování životopisu, přípravu na přijímací pohovor a jednání se zaměstnavatelem či získávají větší orientaci na trhu práce.

  Rekvalifikační kurzy

  Cílem těchto kurzů je zvyšování a rozvíjení kvalifikace klientů, vedoucí ke zvýšení jejich úspěšnosti a konkurenceschopnosti na trhu práce.

  Rekvalifikační kurzy se orientují na dělnické profese. Jejich zaměření vychází ze zjištěné poptávky a aktuálních potřeb trhu práce (např. obsluha křovinořezu, motorové pily a sekačky, obsluha vysokozdvižného vozíku). Rekvalifikace realizujeme zpravidla přímo ve věznicích v rámci přípravy na výstup. Samotné kurzy pak provádějí odborné a akreditované vzdělávací instituce, se kterými spolupracujeme.

  Dílny k podpoře pracovních návyků

  Výukové dílny probíhají ve věznicích a jsou součástí komplexního programu přípravy na propuštění, který RUBIKON Centrum realizuje ve vybraných věznicích. Cílem je poskytnout odsouzeným příležitost smysluplně strávit čas a naučit se novým dovednostem, které mohou být užitečné při hledání pracovního uplatnění na svobodě. Tato služba si klade za cíl také posílit pracovní návyky. Podporujeme „rukodělné“ aktivity ve věznici, a to například v rámci truhlářské a šicí dílny, nebo zahrádkářského kurzu. Výrobky z truhlářské dílny pak dělají radost např. handicapovaným dětem, dětským domovům, mateřským školám či dětským oddělením nemocnic.

Programy k řešení zadluženosti

 • Dluhové poradenství
 • Cílem služby je zvyšování povědomí o problematice předluženosti. Klienti se dozvědí, jak si nenechat dluhy přerůst přes hlavu, jak své dluhy zmapovat a jak pracovat s rozpočtem. Získají také informace o rizicích neplnění závazků. Naši pracovníci poskytují komplexní pomoc v komunikaci s věřiteli, soudy i exekutorskými úřady. Pomáhají i v průběhu správních a exekučních řízení. Nedílnou součástí služby je informování o podmínkách oddlužení fyzických osob, jakož i pomoc se zpracováním návrhu na povolení oddlužení. Veškeré tyto služby jsou doplněné bezplatným právním poradenstvím.

  Dluhové poradenství poskytujeme v poradně v Praze, nebo tzv. mobilní formou, tj. dojížďkou našich pracovníků do střediska PMS, do věznice, nebo jiné organizace.

 • Kurzy finanční gramotnosti a řešení zadluženosti
 • Cílem kurzu je informovat klienty o problematice dluhů a jejich vzniku. Dále vysvětlujeme způsoby předcházení předluženosti, prostředky řešení, mapování dluhů, efektivní způsob komunikace s věřiteli a právní rámec exekucí. Snažíme se zvýšit znalosti a dovednosti potřebné pro řešení zadluženosti.

  Součástí programu je také poskytnutí nástrojů pro odpovědné plánování osobních financí účastníků a návod na efektivní zacházení s osobním rozpočtem a jeho sestavení. Účastníci jsou vedeni k zamyšlení nad svými právy a povinnostmi, a to jak v případě zadlužení, či obecně platebních povinností, tak v případě dalších rizikových situací, jako je například práce "na černo".

  Kurzy realizujeme ve věznicích, ve střediscích Probační a mediační služby, v neziskových organizacích nebo ve spolupráci s místními samosprávami a městy.

Programy k zvýšení efektivity alternativních trestů

 • Romský mentoring
 • Dokumenty:
  Průzkum „Účinnost služby Romský mentoring na výkon alternativních trestů u romských klientů PMS
  Informace o Romském mentoringu
  Silné stránky Romského mentoringu


  Cílem Romského mentoringu je napomáhat k efektivnější práci s klienty z romské minority, kterým byl uložen výkon alternativního trestu, prostřednictvím motivace klientů, doprovázení na státní instituce a konstruktivního poradenství, poskytovaného romskými mentory. Jedná se o vyškolené laiky z řad romské minority, kteří působí jako prostředníci mezi klienty a justicí. Propojují klienty s poskytovateli odborných služeb v regionu. Služba je určena primárně romským klientům Probační a mediační služby ČR. Komunikace mezi romským klientem a romským mentorem je mnohem efektivnější díky jejich jazykové a kulturní blízkosti. Výrazně tak zvyšujeme úspěšnost výkonu alternativních trestů a snižujeme tak počty osob ve výkonu trestu odnětí svobody.

 • Programy k snížení recidivy mladistvých pachatelů
 • Dokumenty:
  leták PUNKT rodina

  Cílem služby je prostřednictvím strukturovaného programu vytvořit pro mladistvého pachatele příležitost přemýšlet o důsledcích provinění pro něj, oběť a společnost a společně s ním označit rizikové situace, které ke spáchání protiprávního činu vedly. Program posiluje silné stránky klientů a učí je zvládat rizikové situace v běžném životě bez konfliktu se zákonem; snižuje tak riziko recidivy u mladistvých pachatelů a napomáhá jejich sociální integraci.

  Jedná se o akreditované probační programy ve smyslu ustanovení §17 zákona č. 218/2003 Sb.

  V letech 2004 – 2013 realizovalo RUBIKON Centrum skupinový Učební program – mladiství, který byl v r. 2013 přejmenován na PUNKT skupina. Zároveň byl na základě potřeby PMS ČR inovován a modifikován tak, aby umožňoval individuální práci s klienty s vyšším rizikem recidivy, se zapojením a posílením rodiny jako významného zdroje podpory mladistvých pachatelů. Tento program s názvem PUNKT rodina (Průšvihy Už Nedělám, Kámo. Tečka.) je v současné době realizován s celorepublikovou působností.

 • KAMPAŇ - Alternativní trest je šance na změnu
 • Co je to alternativní trest? Co dělat, pokud mi byl uložen? Má nějaké výhody oproti trestu odnětí svobody? Stojí za to alternativní trest poctivě vykonat? Zlepší to nějak moji situaci, můj život? A jakou roli v tom hraje Probační a mediační služba ? Krátký film RUBIKON Centra vám nabídne názory a zkušenosti čtyř lidí, kteří na tyto otázky možná už našli odpovědi. Jde o dva mladé muže s uloženým alternativním trestem a dva romské mentory, kteří je v plnění podmínek trestu podporují.  Byl Vám uložen alternativní trest?
  LETÁK - Nebojte se zeptat!
  LETÁK - Nebojte se zeptat! - k tisku

Vzdělávání a placené služby