Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Komunitní centrum a zahrada RESTO

Doba realizace: 1. 3. 2017 – 31. 12. 2018

Místo realizace: MČ Praha 8 s dopadem na celé území hl. m. Prahy

 

Donor:

  

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl:

Podpořit sociální začlenění min. 200 osob ve a po výkonu trestu a 80 členů rodin s dětmi v

nepříznivé sociální situaci. Prostřednictvím zapojení min. 250 osob ze sekundární cílové skupiny podpořit rozvoj místní komunity a její sociální soudržnost.

 

Stručný popis:

Projekt spočívá ve vytvoření Komunitního centra a zahrady RESTO (KCaZ), které umožní funkční

propojení služeb pro osoby ve a po výkonu trestu odnětí svobody (CS1) a jejich rodin s dětmi v nepříznivé situaci (CS2) s vytvořením místa pro setkávání širší komunity. Vycházíme z přesvědčení a zkušeností, že sociální integrita komunity hraje významnou roli v procesu sociální integrace.


Klíčové aktivity:

 

1. Zřízení a vybavení komunitního centra se zahradou

Cíl: Vybudovat komunitní centrum a zahradu s denní kapacitou min. 50 osob.

 

2. Aktivizace a zapojení stakeholderů, místních aktérů a CS do realizace projektu

Cíl: Vytvořit funkční síť stakeholderů, místních aktérů, obyvatel a zástupců CS1,CS2 (v rozsahu min. 70 osob a 10 subjektů) a nastavit participativní model řízení KCaZ.

 

3. Informační a vzdělávací aktivity v oblasti finanční gramotnosti a prevence předluženosti

Cíl: Zvýšit informovanost v oblasti finanční gramotnosti a řešení dluhů u 150 osob z CS1, CS2 a prokazatelně zlepšit situaci v oblasti zadluženosti u min. 95 z nich.

 

4. Informační a vzdělávací aktivity pro sociální a pracovní integraci

Cíl: Zlepšit předpoklady min. 83 osob z CS1 k sociální a pracovní integraci a u min. 62 z nich dosáhnout měřitelného posunu.

5. Podpora rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci

Cíl: Zvýšit sociální stabilitu a rozšířit zdroje pro zlepšení nepříznivé sociální situace min. u 80 členů rodin s dětmi osob ve/po výkonu trestu (CS2), u min. 25 rodin dosáhnout komplexní měřitelné změny.

 

6. Provoz komunitní zahrady a společenské místnosti – průřezová aktivita

Cíl: Umožnit přirozené setkávání pro min. 150 obyvatel komunity z různých sociálních a věkových skupin a získat min. 50 aktivních členů komunitní zahrady.

 

7. Sociálně kulturní a osvětové aktivity zaměřené na problematiku osob z primárních cílových skupin

Cíl: Informovat min. 200 členů obyvatel nejen místní a nadmístní komunity o situaci  CS1 a CS2 s cílem zvýšit citlivost k tématu sociálního vyloučení, do osvětových aktivit zapojit min. 50 osob z primárních CS projektu.

 

8. Podpora aktivity místní sítě aktérů ve prospěch cílových skupin

Cíl: Posílit proaktivitu a participaci zástupců místní komunity a na základě jejich zapojení zrealizovat 10 pravidelných a 30 jednorázových aktivit se zapojením min. 60 osob z primárních CS.

 

9. Řízení projektu, evaluace dopadu a kapacity žadatele k realizaci projektu

Cíl: Zajistit efektivní realizaci projektu směrem k úspěšnému naplnění cílů projektu a evaluaci jeho dopadu.

 

Registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000162

 

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. s. 

 

Kontaktní osoba:

Markéta Kráčalíková

kracalikova@rubikoncentrum.cz

 

ZPĚT