Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Z basy do práce

Doba realizace: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2019
Místa realizace: Karlovarský, Moravskoslezský a Středočeský kraj


Donor:

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl:

Zpřístupnit možnost dlouhodobého zaměstnání minimálně 130 osobám z cílové skupiny osob ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) i po propuštění a 50 z nich během projektu zaměstnat.

 

Stručný popis:

Projekt reaguje na problém nedostatečného přístupu osob po VTOS k zaměstnání. Nízká uplatnitelnost cílové skupiny projektu (CS) komplikuje její sociální integraci a zvyšuje riziko recidivy. Projekt nabízí komplexní a dostupný model podpory v překonávání překážek pro vstup CS na trh práce a setrvání v zaměstnání. Aktivity projektu reagují na specifické potřeby CS a zahrnují poradenství k získání celkové stability a dlouhodobého pracovního uplatnění i nadstavbové aktivity, jako jsou např. rekvalifikace či tréninková místa. Většina klíčových aktivit (KA 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) bude probíhat ve věznici i na svobodě; KA5 (pracovní trénink) a stěžejní část KA6 (zprostředkování zaměstnání a následná podpora) budou probíhat jen na svobodě.

 

Klíčové aktivity:

 

1. Motivační kurzy a aktivizace

Vstupní aktivita sloužící k informování a aktivizaci CS skupinovou i individuální formou. Cílem je informovat min. 250 osob z CS o možnostech posílení zaměstnatelnosti a min. 150 z nich aktivizovat k osobnímu rozhodnutí zapojit se do dalších aktivit.

 

2. Poradenství k identifikaci pracovního uplatnění

Individuálního poradenství s prvky kariérového poradenství a motivačních rozhovorů s cílem definovat u min. 130 osob vhodné oblasti pracovního uplatnění a stanovit plán jeho naplnění.

 

3. Poradenství k rozvoji dovedností pro hledání zaměstnání

Cílem je prostřednictvím individuálního poradenství i skupinových workshopů vybavit min. 80 osob z CS základními dovednostmi pro hledání zaměstnání.

 

4. Rozvoj kvalifikace

V rámci aktivity jsou realizovány kurzy k získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, vč. jejího udržování a obnovování pro min. 25 osob z CS.

 

5. Rozvoj pracovních návyků a zkušeností

Pracovní tréninková místa určená pro min. 12 vybraných účastníků s identifikovanou potřebou rozvoje pracovních zkušeností a návyků a dílčích socio-profesních dovedností.

 

6. Zprostředkování zaměstnání a podpora v adaptaci

Cílová aktivita komplexu předcházejících aktivit, v jejímž rámci min. 50 osob získá zaměstnání a následně i podporu v prvních měsících po nástupu do práce.

 

7. Doprovodný rozvoj sociálních a finančních kompetencí

Aktivita zahrnuje poradenství pro posílení kompetencí k řešení sociální destability (příprava na propuštění z VTOS / podpora v prvních krocích po propuštění) a dále poradenství k řešení zadluženosti pro min. 100 osob prezenčně a min. 50 osob telefonickou a korespondenční formou.

 

8. Participace cílové skupiny a evaluace

Minimálně 12 klientů z CS průběžně participuje na evaluaci projektu prostřednictvím focus groups, vytváření/připomínkování informačních materiálů pro CS a aktivní účastí na vedení skupinových programů.

 

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004033

 

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. s. 

 

Kontaktní osoba:

Marek Demner

demner@rubikoncentrum.cz

ZPĚT